Nasi Lekarze

Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Tadeusz Czajkowski

Główne kierunki działalności naukowej i specjalności:

Lekarz okulista, glaukomatolog (diagnostyka jaskry, jej leczenie zachowawcze a przede wszystkim operacyjne), profilaktyka, diagnostyka i leczenie krótkowzroczności, mikrochirurgia okulistyczna, alergia narządu wzroku.

Miejsce pracy i stanowiska:

Klinika Okulistyczna Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – od asystenta do profesora – do 1992 roku, kierownik Kliniki Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – do 2008 roku. Następnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi – profesor zwyczajny do 2015 roku. Obecnie na emeryturze. Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie, Medycznej Rady Naukowej Vision Express również w Warszawie, dyrektor ds. naukowych Centrum Medycznego „Contact-Med.” w Łodzi, w którym nadal pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi jaskry młodzieńczej i krótkowzroczności u ludzi młodych, co w najbliższym czasie zaowocuje ukazaniem się kolejnej książki.

Studia, stopnie i tytuły naukowe:

Studia: Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – 1968r. I stopień specjalizacji z okulistyki – 1973r – z wynikiem celującym, II stopień specjalizacji -1976r – również z wynikiem celującym, doktorat w WAM – 1976r nt. „Późna ocena wydolności krążenia mózgowo-siatkówkowego po jednostronnym wyłączeniu krążenia w tętnicy szyjnej wspólnej” – z wyróżnieniem, rozprawa habilitacyjna – WAM 1984r nt. „Ocena wydolności krążenia krwi w dorzeczu tętnic rzęskowych tylnych w ostrych i przewlekłych zmianach niedokrwiennych części przedniej nerwu wzrokowego” – również z wyróżnieniem, tytuł profesora – 1992r, profesora zwyczajnego – 2008r.

Dorobek naukowy:

Doktoraty: 19, patenty – 1, książki – 4, rozdziały do podręczników – 3, publikacje – 247, recenzje na stopnie i tytuły naukowe: na stopień profesora – 2, na stopień doktora habilitowanego – 4, na stopień doktora nauk medycznych – 64, grant zagraniczny – 1 (USA), KBN – 2, lekowe i aparaturowe – 3, do czasopism krajowych – 24. Kierownik specjalizacji na I i II stopień specjalizacji z okulistyki – 29 osób. Odbył staże naukowe w Alcon Clinic and Laboratoires w Fort Worth (Dallas Univerity) w Teksasie, Pours w Belgii, kurs nieperforujących zabiegów przeciwjaskrowych w Amsterdamie, jak również w Klinice prof. Fiodorowa w Moskwie i Czeboksarach (Rosja), gdzie zapoznał się z nową, mikrochirurgiczną metodą operacyjną leczenia jaskry. Ukończył szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia jaskry w Barcelonie, Monachium i Wiedniu.

Przynależność do organizacji naukowych:

a)EGS – European Glaucoma Society

b)ES CRS – European Society of Cataract and Refractive Surgeons

c)Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2002r

d)V-ce Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału PTO – do 2007r

e)V-ce Przewodniczący Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2004r, po przewodniczącego – do 2008r

f)V-ce Przewodniczący Sekcji Okulistyki Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – do 2003r

g)Członek Rady Naukowej Merck Sharp and Dohme Idea Inc. USA – do 2006

h)Członek Rady Naukowej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi – do 2002r

i)Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie do 2020r

j)Członek Medycznej Rady Naukowej Vision Express w Warszawie

k)Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma medycznego „Okulistyka” oraz „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna” – do 2018r

l)Przewodniczący Sekcji Alergologii Okulistycznej PTO – do 2007r

m)V-ce Przewodniczący Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – do 2006r.

Ważniejsze wyróżnienia:

a)Nagroda Rektora WAM za rozprawę doktorską – 1976r

b)Nagroda Rektora WAM za rozprawę habilitacyjną – 1984r

c)Nagroda Ministra Obrony Narodowej za całość pracy naukowej – 1984r

d)Złoty Krzyż Zasługi – 1989r

e)Medal Edukacji Narodowej – 1990r

f)Odznaczenie Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia – 1990r

g)Medal Sekcji Jaskry PTO „Optime de Glaucomatologia Merenti A.D. 2008

Inne osiągnięcia zawodowe:

a)Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego WAM w latach 1987 do 1992r

b)Organizator I-VI Łódzkich Spotkań Jaskrowych o zasięgu międzynarodowym

c)Organizator I i II Łódzkich Spotkań  Alergologiczno-Okulistycznych o zasięgu ogólnopolskim

d)Organizator I-XXXVI Warsztatów Jaskrowych o zasięgu ogólnopolskim

e)Przewodniczący Komitetu Naukowego VI Sympozjum Sekcji Jaskry PTO – Łódź 2008r

f)Organizator I-VI Warsztatów Okulistyczno-Alergologicznych o zasięgu ogólnopolskim

g)Uzyskanie certyfikatu jakości usług 9001:2000 dla Kliniki Okulistyki Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” – w czasie pełnienia funkcji jej kierownika

h)Uczestnik 38 okulistycznych zjazdów naukowych i 148 krajowych.

Zainteresowania pozazawodowe:

Historia Polski i psy: jamniki a od 8 lat Chihuahua (ukochana Towarzyszka mojego życia).

Wydania książkowe:

1.Historia Łódzkiej Okulistyki. Oftal Warszawa 2001r – nagrodzona specjalną nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

2.Alergiczne choroby oczu. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2003

3.Jaskra u dzieci i młodzieży. Oftal. Warszawa 2010

4.Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2020

Inne:

a)w 1997 roku dane biograficzne zamieszczono w Pamiętniku Wojskowej Akademii Medycznej – Pamiętnik Akademicki. „Lekarze wojskowi. Wspomnienia i refleksje”. Wydawnictwo Spartakus. Łódź – 1997 i 2003r. W 2001 r podobne dane ukazały się w IV edycji „Kto jest kim w Polsce”, „Złotej Księdze Nauki Polskiej 200, 2002 – naukowcy przełomu wieków” – Polski Instytut Wydawniczy Helion w Gliwicach. Również w 2002 roku biografia jego ukazała się w Encyklopedii Arcus Purus – Kto jest kim w Polsce Nowego Millenium. Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza. Białystok 2002. Rok później wydawca Hübner w Szwajcarii umieścił jego notę biograficzną w „Błękitnym Who is Who”. W latach 2006-2009 uzyskał kolejne wpisy do „Złotej Księgi Nauki Polskiej”. Ostatni tego typu wpis pochodzi z  2020 roku w 100 rocznicę uzyskania niepodległości.

Prof. dr hab. n. med. Roman Goś
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
dr hab. n. med. Michał Nowak

Doświadczony specjalista chorób oczu, wieloletni pracownik szpitala klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi – wiodącej kliniki okulistycznej w kraju.

Jest Kierownikiem Oddziału Chirurgii Okulistycznej Jednego Dnia w Częstochowie i Przewodniczącym Medycznej Rady Naukowej Vision Express Polska. Jego dorobek naukowy to ponad 30 publikacji w czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych, jest także współautorem 4 podręczników i skryptów dla lekarzy okulistów. Pozostały dorobek naukowy to m.in. 23 wystąpienia naukowe zagranicą w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Estonii, Holandii, Portugalii, Słowenii, Meksyku, Chinach, Brazylii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz 50 wystąpień naukowych w Polsce.
Dr hab. n.med. Michał Nowak jest także członkiem rady redakcyjnej dwóch międzynarodowych czasopism okulistycznych z siedzibą w Kalifornii, USA. Specjalizuje się w nowoczesnej okulistycznej diagnostyce obrazowej, farmakoterapii schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka, chirurgii zaćmy i laserowej korekcji wad wzroku.

Odbył staże zagraniczne i kursy w Szwajcarii, Irlandii, Kanadzie, Egipcie, Indiach i na Węgrzech.

dr n. med. Monika Daszyńska
dr n. med. Bartosz Fabijańczyk
dr n. med. Arkadiusz Goś
dr n. med. Magdalena Gumińska
dr n. med. Konrad Janowski
 • specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej,
 • od wielu lat asystent Oddziału Chirurgii Naczyniowej szpitala MSW w Łodzi,
 • posiada ponad 10-letnie doświadczenie w leczeniu chorób naczyń,
 • ponad przeciętne doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej (USG-DOPPLER) naczyń obwodowych,
 • ponad 20-letnie doświadczenie w leczeniu chorób żył.

Zajmuje się leczeniem (w tym operacjami klasycznymi i endowaskularnymi):

 • tętniaków aorty piersiowej i brzusznej,
 • tętniaków innych tętnic (poza tętnicami mózgowia),
 • miażdżycy tętnic kończyn dolnych (angioplastyki wewnątrznaczyniowe),
 • zwężeń tętnic domózgowych.

Wykonuje ponadto:

 • skleroterapię teleangiektazji (pajączków) i żylaków,
 • operacje żylaków kończyn dolnych za pomocą lasera naczyniowego oraz przy użyciu metod klasycznych,
 • pełną diagnostykę USG-D naczyń.
dr n. med. Katarzyna Kaszuba - Bartkowiak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 2000-2018 zawodowo związana ze szpitalem SK-WAM, a następnie CSK im WAM w Łodzi. Wieloletni adiunkt Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i ESCRS.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki i Zespołu Suchego Oka. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska
dr n. med. Janusz Michalewski

Posiada rozległe doświadczenie w diagnostyce obrazowej tylnego odcinka: angiografii fluoresceinowej i spektralnej,  HRT (jaskrowych I plamkowych) i optycznej koherentnej tomografii, oraz badań USG (również UBM).

Wykonał około kilku tysięcy zabiegów laseroterapii w takich schorzeniach jak retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żył siatkówki, ch. Coatsa, przedarcia obwodowe I odwarstwienia siatkówki),  w jaskrze (trabekuloplastyka laserowa, YAG irydotomia) jak I stanach po operacji zaćmy (YAG kapsulotomia).

Wykonuje rocznie około 1500 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji we wszystkich wskazaniach włącznie ze skomplikowanymi przypadkami. Ponadto posiada duże doświadczenie w chirurgii jaskry. Głównym obszarem zainteresowania jest chirurgiczne leczenie schorzeń siatkówki. W przypadkach odwarstwienia siatkówki wykonał ponad tysiąc zabiegów opasania gałki ocznej. Obecnie wykonuje kilkaset operacji witrektomii rocznie (od prostych takich jak błony nasiatkówkowe, wszczepy wtórne soczewki, poprzez otwory plamki, retinopatię cukrzycową do zaopatrywania urazów czy zaawansowanych powikłanych PVR odwarstwień siatkówki z zastosowaniem rozległych retinotomii, ciężkich płynów i oleju silikonowego.

Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych  oraz ponad 70 wystąpień zjazdowych z których ponad 10 zostało nagrodzonych.

Wykształcenie

2000-2004 Uniwersytet medyczny w Łodzi

2006- 2011 Rezydentura z okulistyki (III Szpital Miejski w Łodzi im dr K. Jonschera kierownik prof. Jerzy Nawrocki)

2008-  Obrona pracy doktorskiej na Warszawskim uniwersytecie medycznym ”Clinico- diagnostic correlations of epiretinal membranes in SD-OCT”

Staże i szkolenia (krajowe I międzynarodowe:

Cztery tygodnie w klinioce „Universität Regensburg” w Ratyzbonie / Niemcy, Kierownik: Prof. Dr. V.P. Gabel -2000 ,

Cztery tygodnie w klinioce „Klinikum der Ludwig Maximilians- Universität” w Monachium/ Niemcy – 2001, kierowni:  prof. Kampik,

Cztery tygodnie w klinioce „Tagesklinik Universitätsallee” w Bremie, Niemcy –

2002; kierownik: prof. Klaus Lucke,

Tydzień szkolenia z transplantologii okulistycznej w Oddziale Klinicznym okulistyki z pododdziałem Okulistyki Dziecięcej w Katowicach  – 2015: kierownik Prof. E. Wylęgała

dr n. med. Alicja Pas - Wyroślak
dr n. med. Maciej Pawłowski
dr n. med. Joanna Stępień

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.  Po studiach odbyła staż w Klinice Neurookulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Tybindze, gdzie m. in. wykonała badania do pracy doktorskiej z zakresu elektrofizjologii i zakrzepów żyły środkowej siatkówki. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku, a specjalisty chorób oczu w 2009 roku. Do 2020 starszy asystent w Oddziale Klinicznym Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr. 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Zajmuje się w szczególności leczeniem jaskry, retinopatii cukrzycowej, AMD. Wykonuje AF, OCT, zabiegi laserowe oraz drobne zabiegi powiekowe.

dr n. med. Maciej Stępień
dr n. med. Michał Waszczykowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie (Francja). Odbył staże zagraniczne w klinikach ortopedycznych we Francji i Niemczech. Od 2005 roku pracuje w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (obecnie na stanowisku adiunkta) kierowanej przez Pana Profesora Jarosława Fabisia. Współpracuje min. z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Łodzi obejmując opieką medyczną Kadrę Polski Siatkówki Plażowej.

Główne zainteresowania i pola działania: Leczenie zachowawcze, operacyjne chorób i urazów barku, łokcia, kolana i stawu skokowego.

Specjalizuje się w wykorzystywaniu technik małoinwazyjnych (artroskopowych) w leczeniu operacyjnym w/w stawów, w tym:

Barku: uszkodzenia pierścienia rotatorów, niestabilności stawu ramiennego (uszkodzenia obrąbka), uszkodzenia bicepsa, niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego, bark zamrożony, zespół ciasnoty podbarkowej, tendinopatie,
Łokcia: ciała wolne, uszkodzenia więzadłowe i niestabilności stawu, pourazowe ograniczenia zakresu ruchów stawu,
Kolana: uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia chrząstki stawowej, uszkodzenia aparatu więzadłowego (więzadła krzyżowego przedniego, więzadeł pobocznych, więzadła rzepki), uszkodzenia struktur mięśniowych okolicy stawu kolanowego, zespół bocznego przyparcia rzepki, entezopatie,
Stawu skokowego: uszkodzenia chrząstki stawowej, niestabilność stawu skokowo-goleniowego (uszkodzenia więzadłowe), zapalenia pochewek ścięgnistych i troczków, uszkodzenia i zapalenia ścięgna Achillesa, tendinopatie.

Wykorzystanie czynników wzrostu (PRP – osocze bogatopłytkowe) oraz komórek macierzystych w leczeniu patologii i zmian pourazowych narządu ruchu:

Bark: zespół ciasnoty podbarkowej, zapalenia i uszkodzenia pierścienia rotatorów, uszkodzenia SLAP, zapalenia i uszkodzenia bicepsa.
Staw łokciowy: łokieć „tenisisty”, łokieć „golfisty”, uszkodzenia chrząstki stawowej.
Staw promieniowo-nadgarstkowy: choroba DeQuervain
Staw kolanowy: entezopatie i uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda, kolano „skoczka”, uszkodzenia chrząstki stawowej.
Staw skokowo-goleniowy i stopa: tendinopatie i uszkodzenia ścięgna Achillesa, inne tendinopatie okolicy staw skokowego i stopy, uszkodzenia i zapalenia rozcięgna podeszwowego, uszkodzenia chrząstki stawowej.

lek. specjalista chorób oczu Dorota Bocianowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Miejskim Centrum Medycznym im. Karola Jonschera w Łodzi.

Zajmuje się korekcją wad wzroku, diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w szczególności jaskry, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz chorób naczyniowych siatkówki. Wykonuje badanie USG gałek ocznych, angiografię fluoresceinową, OCT oraz zabiegi laserowe przedniego odcinka gałki ocznej.

lek. specjalista chorób oczu Bartosz Izdebski

Specjalista chorób oczu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu jaskry, retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki.

Doświadczenie w laseroterapii okulistycznej (przedni i tylny odcinek oka) oraz badaniach diagnostycznych jaskry i chorób siatkówki – GDx, HRT, SOCT, AF.

lek. specjalista chorób oczu Beata Kobiela - Szymańska
lek. specjalista chorób oczu Mirosław Pastuszka
lek. specjalista chorób oczu Justyna Tokarczyk